Søke Svartor?

Generalforsamlingen i MS Svartor tar hvert semester opp inntil ti pygmeer (aspiranter) etter søknad. Normert tid som pygme er et halvt år, det vil si tre helger, og fullført periode er en forutsetning for medlemskap i klubben. Pygmeene må påregne små arbeidsoppgaver som skal løses mellom arrangementene. En servil, men gemyttelig holdning forventes.

Klubben arrangerer årlig seks middager, og som medlem kan man fritt disponere hytten også utenom disse tidspunktene. På Svartor kan du bli kjent med studenter fra alle kull, en rekke fremragende leger fra landet over og Nordmarkas utsøkte skiterreng. Ved endt studium heves statusen til Gamlekar, betegnelsen på livsvarige medlemmer av MS Svartor.

Selv om klubben vektlegger det tradisjonelt norske, tolker vi vårt historiske mandat dithen at skiopplæring av våre nye landsmenn bidrar til «å fremme skiløbing». Manglende skiferdigheter i samband med hopprenn er etter vår erfaring et problem som fortrinnsvis hører til den personlige sfære av bekymringer.

Dersom du vurderer å søke om opptak som pygme, ber vi deg gå gjennom kalenderen over og forsikre deg om at du kan delta på de tre arrangementene i din pygmeperiode. For søkere på vårsemesteret er disse benevnt «Pygmusaften», «Hopprenn / Skifest» og «Grillaften». For høstsemesteret; «Pygmusaften», «Torskeaften» og «Juleblot». Fravær fra arrangementene aksepteres ikke, såfremt det ikke foreligger tungtveiende medisinske grunner. Selvskadende pygmeer må påregne å benytte mer enn normert tid på sin periode som pygme.

Søknadsfristen for hvert semester er Generalforsamlingen, som arrangeres tidlig i det aktuelle semesteret (se kalenderen eller oppslag på Svartors tavler for tidspunkt). Søknadene behandles etter demokratiske prinsipper.

Kvinner har anledning til å søke. Klubben tilstreber en jevn kjønnsfordeling.

Om søknaden

Den originale og humoristiske søknad vilbli tatt spesielt godt imot. Ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor nettopp du bør tas opp som pygmus. Søknaden bør være forfattet med respekt for Princeps, Styret, Gamlekarer og Medlemmer. Søknaden skal være kort og konsis. Side på side med rabling om slekt og fe på Toten står i fare for ikke å bli lest i sin helhet. Kollektive søknader godtas ikke. Det faller sjelden heldig ut å nevne seg selv og norske polarbragder i samme kontekst.

Det er tradisjon for å la søknadens utforming veie tungt ved stemmegivning på Generalforsamlingen. Det lønner seg derfor å legge ned arbeid i en søknad som skiller seg ut i positiv retning. Den skal stiles til Princeps og inneholde den arme pygmésøkerens navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse (som ikke er uio.no-adresse) og kull.

Søknaden må leveres til et medlem som skal på Generalforsamlingen innen denne begynner. Kjenner man mot formodning ikke et slikt medlem, er man hjertelig velkommen til å ta kontakt med Princeps eller et annet styremedlem for å få overlevert søknaden (se Styret). Dette skjer selvfølgelig i god tid før Generalforsamlingen.